Kế hoạch làm nhà Nghĩa tình đồng đội


kế hoạch làm nhà "Nghĩa tình đồng đội" năm 2012

đăng 21:14 4 thg 5, 2012 bởi Nguyễn Thanh Truyền

Ban liªn l¹c Héi B¹n chiÕn ®Êu, CCB S­ ®oµn 5 MiÒn §«ng Nam Bé c¸c tØnh phÝa B¾c ®Ò nghÞ c¸c tập thể, c¸ nh©n, c¸c nhµ hảo t©m trong cả nước gióp kinh phÝ ®Ó Héi x©y nhµ NghÜa t×nh ®ång ®éi tÆng c¸c Cùu chiÕn binh vµ c¸c gia ®×nh cã c«ng gióp ®ì bé ®éi Sư­ ®oµn 5 trong kh¸ng chiÕn sau ®©y:

1. §/c Hoµng H÷u ThÕ                     sinh 1945

- Quª qu¸n: Th«n Lư­¬ng T©m, x· L­ư¬ng ThÞnh, huyÖn ChÊn Yªn, tỉnh Yªn B¸i

- NhËp ngò 7/1967                          

- §¬n vÞ: C25, E2, F5

- DiÖn chÝnh s¸ch: NhiÔm chÊt ®éc da cam

2. §/c Vư­¬ng Sü Thư                       sinh 1948

- Quª qu¸n: Th«n 7, x· Quy M«ng, huyÖn ChÊn Yªn, tỉnh Yªn B¸i

- NhËp ngò 7/1967                          

- §¬n vÞ: D1, E174, F5

- DiÖn chÝnh s¸ch: Th­ư¬ng binh 3/4

3. §/c Lư­¬ng V¨n Dù                       sinh 1948

- Quª qu¸n: x· ViÖt Cư­êng, huyÖn ChÊn Yªn, tỉnh Yªn B¸i

- NhËp ngò 7/1967                          

- §¬n vÞ: C20, E2, F5

- DiÖn chÝnh s¸ch: Thư­¬ng binh 4/4

4. Đ/c Nguyễn Văn Lầu                   sinh 1950

- Quê quán: Xóm Cả, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

- Nhập ngũ 7/1968                          

- Đơn vị: D9, E3, F5

- DiÖn chÝnh s¸ch: Nhiễm chất độc da cam

5. Đ/c Nguyễn Văn Thời                  sinh 1947                  

            - Quê quán: Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

            - Nhập ngũ: 1969                

- Đơn vị: C2, D7, E3, F5

            - DiÖn chÝnh s¸ch: Nhiễm chất độc da cam

6. Đ/c Trần Văn Lâu                        sinh 1942                  

- Quê quán: xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm khê, tỉnh Phú Thọ

            - Nhập ngũ: 1970                            

- Đơn vị: D6, E2, F5

            - DiÖn chÝnh s¸ch: Thương binh 2/4

7. Đ/c Nguyễn Xuân Bách               sinh 1942                  

- Quê quán: xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hải Dương

            - Nhập ngũ: 2/1964                         

- Đơn vị: D3, E174, F316

- DiÖn chÝnh s¸ch: Nhiễm chất độc da cam

8. Đ/c Bùi Duy Sáu                           Sinh 1952                 

- Quê quán: xã Việt Hòa , huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

            - Là chiến sỹ thuộc đơn vị

            - Nhập ngũ:               Đơn vị: D , E174, F5

- DiÖn chÝnh s¸ch: Thương binh 2/4

9. Chị Trần Kim Sang                      sinh 1948

            - Quê quán: Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

            - Là gia đình có công giúp đỡ, che chở bộ đội thuộc trung đoàn 3, sư đoàn 5 Miền Đông Nam Bộ khi về địa phương làm nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tuổi cao, ốm yếu do bệnh tật, một mình (chồng bỏ) nuôi 2 con ăn học, nhà cửa dột nát không có tiền để sang sửa, nâng cấp…

10.  Chị Nguyễn Thị Bé Hai            Sinh 1952

- Quê quán: xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

- Là gia đình có công giúp đỡ, che chở bộ đội thuộc trung đoàn 3, sư đoàn 5 Miền Đông Nam Bộ khi về địa phương làm nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tuổi cao, bệnh tật, không có nhà ở , thường xuyên ở trên xuồng hoặc lều lán tạm đất mượn của đường giao thông xóm.

Mùa mưa bão năm nay đang đến gần Hội BCĐ, CCB Sư đoàn 5 phía Bắc mong sớm nhận được kinh phí hỗ trợ của các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm trong cả nước để Hội có điều kiện đi giúp đỡ đồng đội nghèo.

Chóng t«i høa sÏ sö dông kinh phÝ ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶.

§Ó tiÖn trao ®æi, xin ®ång chÝ vui lßng liªn hÖ víi §¹i t¸ NguyÔn Thanh TruyÒn, Tr­ưëng BLL Héi BC§, CCB S­ ®oµn 5 phÝa B¾c. 

§iÖn tho¹i 0983 10 10 54;  091 55 74 995

Kinh phÝ ñng hé xin göi vÒ tµi kho¶n:

         NguyÔn Thanh TruyÒn, Héi BC§, CCB F5 Ng©n hµng TMCP Qu©n ®éi, chi nh¸nh Hoµng Quèc ViÖt, Hµ Néi.    Tµi kho¶n 05601 04349 008

         Vò Ngäc Bót (UV Thư­êng trùc Tµi chÝnh) Ng©n hµng §«ng Nam ¸, Chi nh¸nh L¸ng H¹, §èng §a, Hµ Néi.  Tµi kho¶n sè: 01100000146051.                     

         §iÖn tho¹i: 0913 028 241  

 

 

                                                                TM. Héi bc®, ccb sƯ­ ®oµn 5 PhÝa B¾c

                                                                                                                                Trư­ëng Ban liªn l¹c

                                                                                                                                                                                §¹i t¸ NguyÔn Thanh TruyÒn        

1-1 of 1